מכרז פומבי למתן שירותי משאבי אנוש בתחומי הדרכה ולמידה, פיתוח ארגוני וניתוח ועיצוב תהליכי חווית עובד

קובץ המענה לשאלות הבהרה
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 15/2/2023 במקום בתאריך 8/2/2023.

תאריך אחרון להגשה

15/02/2023

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות במכרז הצעות למתן שירותי משאבי אנוש, בתחומים הדרכה ולמידה, פיתוח ארגוני וניתוח ועיצוב תהליכי חווית עובד.

תמצית הודעה

מהות ההתקשרות:

הרשות מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי משאבי אנוש, בתחומים הדרכה ולמידה, פיתוח ארגוני וניתוח ועיצוב תהליכי חווית עובד, הכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות בהסכם המצורף למכרז, על נספחיהם.

 

תקופת ההתקשרות:

12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

תנאי סף (פירוט במסמכי המכרז):

ניסיון המציע:

  1. היועץ הראשי המוצע למתן השירותים בפועל מטעם המציע הוא בעל תואר אקדמי ( ראשון לפחות) המוכר בישראל, בתחום הייעוץ הארגוני או משאבי האנוש ו/או בתחום רלוונטי אחר – ובלבד שנערכה ביחס לתואר כזה פנייה מקדימה במסגרת שאלות ההבהרה, לקבלת אישור כי מדובר בתואר רלוונטי, וועדת המכרזים אישרה אותו ככזה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  2. היועץ הראשי המוצע למתן השירותים בפועל מטעם המציע הוא בעל 5 שנות ניסיון קודם ומוכח, לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, במתן שירותים מסוג השירותים המוצעים במסגרת האשכול הרלוונטי.
  3. היועץ הראשי המוצע למתן השירותים בפועל מטעם המציע יעץ, במהלך 5 השנים האחרונות, ל-5 חברות ארגונים לפחות, המונים 300 עובדים לפחות כל אחד, בהיקף של 200 שעות לפחות לכל פרויקט.
  4. לפחות אחד הארגונים כאמור בסעיף 3.3‎ לעיל הוא ארגון ציבורי. לעניין זה, “ארגון ציבורי” משמעו גוף מתוקצב או נתמך, כהגדרת מונחים אלה בחוק יסודות התקציב, תשמ”ה-1985. 

 

הליך המכרז:

  1. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לדוא”ל michrazim@innovationisrael.org.il . המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים –12/1/2023.
  2. הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט – מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ.
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 15/2/2023 – בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
  4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  5. יש לעקוב כאן לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
  6. הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

לקבלת סיוע טכני בכל הקשור לרישום למכרז ולשימוש במערכת המכרזים, ניתן לפנות לנציגי התמיכה של חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ, בטלפון: 03-7667777, שלוחה 1 ,בימים א’-ה’, בין השעות 08:00- 18:00, (לא כולל ערבי חג וחגים) או בכתובת דוא”ל: .support@ramdor.co.il

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז משאבי אנוש מתוקנים בהמשך למענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה

נספחים

טופס הצעה -במכרז למתן שירותי משאבי אנוש, בתחומים הדרכה ולמידה, פיתוח ארגוני וניתוח ועיצוב תהליכי חווית עובד
קובץ להורדה
טופס הצעה -במכרז למתן שירותי משאבי אנוש, בתחומים הדרכה ולמידה, פיתוח ארגוני וניתוח ועיצוב תהליכי חווית עובד-מסמכים להגשה בוורד
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז יועצים למשאבי אנוש
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה