מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה

22/08/2023

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן:

תמצית הודעה

מהות ההתקשרות:

מתן יעוץ לקידום שיווק ויחסי ציבור לרשות החדשנות, כמפורט במסמכי המכרז.

 

תקופת ההתקשרות:

 12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

תנאי סף (פירוט במסמכי המכרז):

ניסיון המציע:

 1. המציע הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בתחום קידום השיווק ויחסי הציבור;
 2. המציע הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בכתיבת מסמכים שיווקיים בעברית עבור לקוחות מהמגזר הציבורי – מתחומי הטכנולוגיה ו-או הכלכלה; “מסמכים שיווקיים” לעניין מכרז זה – הודעות לעיתונות, ברושורים, טורים וכיוצ”ב.
 3. למציע 30 לקוחות פעילים לפחות, 10 מהם לפחות מהמגזר הציבורי – מתחומי הטכנולוגיה ו-או הכלכלה; “לקוח מהמגזר הציבורי”, לעניין מכרז זה – כל “גוף מתוקצב” או “גוף נתמך”, כהגדרת מונחים אלה בחוק יסודות התקציב, תשמ”ה-1985.
 4. למציע ניסיון בבניית אסטרטגיה שיווקית ל-3 (לקוחות לפחות, במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות;
 5. המציע היה אחראי לפרסום של 50 פרסומים לפחות בתחום הטכנולוגיה והתעשייה עתירת הידע, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות.
 6. מנהל התיק, אשר עתיד לספק את השירותים בפועל, יעמוד בכל התנאים המפורטים להלן, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז:
 • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום) של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בתחום קידום השיווק ויחסי הציבור;
 • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום) של 5 שנים לפחות בניהול תיקי לקוח, ל-3 לקוחות לפחות מהמגזר הציבורי / מתחומי הטכנולוגיה ו/או הכלכלה, לרבות עבודה מול התקשורת;
 • מנהל התיק המוצע הינו בעל ניסיון (אצל המציע או אצל נותני שירותים אחרים בתחום) ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בכתיבת מסמכים שיווקיים בעברית

 

הליך המכרז:

 1. שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום 27.07.2023.
 2. לצורך ההשתתפות במכרז נדרש רישום במערכת רמדורנט, המתופעלת ומתוחזקת באמצעות חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. הנחיות בנוגע לרישום למערכת ולהגשת ההצעות למכרז ניתן למצוא באתר https://ramdor.net וכן במסמכי המכרז.
 3. הגשת ההצעות תתבצע באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט, ולא בכל אמצעי אחר. המועד האחרון להגשת ההצעות – 22.08.2023 בשעה 14:00. תיבת המכרזים האלקטרונית תינעל במועד זה, והצעות שלא תוגשנה עד אליו לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
 4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 5. יש לעקוב כאן לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
 6. הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז יחסי ציבור
קובץ להורדה

נספחים

טופס הצעה במכרז יחסי ציבור
קובץ להורדה
טופס הצעה- מסמכים להגשה בוורד
קובץ להורדה
הסכם מכרזי יחסי ציבור
קובץ להורדה