מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים

הרשות החליטה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות ולכן המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יהיה 30/04/2023 בשעה 17:00 ולא 27/04/2023 בשעה 14:00.

בתאריך 19.4.2023 פורסם קובץ המענה לשאלות הבהרה במכרז והוא מצורף בלשונית נספחים בתחתית העמוד.
צורפו כאן גם מסמכי המכרז המתוקנים בעקבות שאלות הבהרה בנוסח עם ‘עקוב אחר שינויים’ וגם – הסכם ההתקשרות תוקן ומצורף בלשונית נספחים -בנוסח ב’עקוב אחר שינויים’.
בהצלחה!

תאריך אחרון להגשה

30/04/2023

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות במכרז הצעות למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים המיועדים לפרסום לציבור.

תמצית הודעה

 

מהות ההתקשרות:

הרשות מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים המיועדים לפרסום לציבור, הכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות בהסכם המצורף למכרז, על נספחיהם.

 

תקופת ההתקשרות:

12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מתוקנים בעקבות שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
נספח ב- טופס הצעה למכרז למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים
קובץ להורדה
נספח ב- טופס הצעה מכרז למתן שירותי ייעוץ תוכן, לצורך כתיבה, עריכה והפקה של דוחות נושאיים מסמכים למילוי בתוכנת וורד
קובץ להורדה
נספח ג'- הסכם התקשרות לאחר שאלות הבהרה בנוסח בעקוב אחר שינויים.
קובץ להורדה