מכרז פומבי להספקת שירותי תקשוב עם בחינה דו שלבית מס' 02/2018

תאריך אחרון להגשה

22/04/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות להספקת שירותי תקשוב שונים עבור תשתיות התקשוב שלה (“שירותי התקשוב”). 

מסמכי המכרז

פרטי המכרז המלאים - מעודכן
קובץ להורדה

נספחים

הזמנה להציע הצעות - מכרז שירותי תקשוב לאחר הבהרות - גרסת שינויים
קובץ להורדה
הסכם נספח למכרז שירותי תקשוב-נוסח מתוקן לאחר הבהרות-גרסת שינויים
קובץ להורדה
חוברת ההצעה-לאחר מסמך הבהרות בגרסת שינויים
קובץ להורדה
חוברת ההצעה-עם תיקונים לאחר מסמך הבהרות-נקי
קובץ להורדה
מכרז שירותי תקשוב-מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
נספחים לחוברת ההצעה
קובץ להורדה