מכרז פומבי לביצוע מחקרים אקדמיים

ביום 19.9.2022 פורסם קובץ השאלות והתשובות במכרז ומועד ההגשות נדחה ליום 24.10.2022.
מסמכי המכרז עודכנו בקובץ ב’עקוב אחר שינויים’ ע”מ להקל עליכם; אין צורך להגיש את נוסח מסמכי המכרז ולכן הוא מסומן בסימן מים על מסמכי המכרז “לא להגשה”.
קובץ הסכם ההתקשרות עודכן בעקבות שאלות ההבהרה. הנוסח המוצג הינו ‘בעקוב אחר שינויים’.
את הסכם ההתקשרות אין צורך להגיש כעת.
צורפו שני נוסחים של קובץ טופס ההצעה (נספח ד’), האחד אינו להגשה ומסומן בסימן מים בעוד השני הינו להגשה.

תאריך אחרון להגשה

24/10/2022

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לביצוע מחקרים אקדמיים עבור רשות החדשנות כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

תמצית הודעה

 1. מהות ההתקשרות: הרשות מעוניינת בהתקשרויות לביצוע מחקרים אקדמיים בנושאים רלוונטיים לפעילותה, כמפורט בבנק השאלות המחקריות נספח ב’ למסמכי המכרז או בשאלת מחקר רלוונטית אחרת שיציעו המציעים, הכל כפי שמפורט במסמכי המכרז. 

 2. תקופת ההתקשרות: 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 3. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז)

ניסיון המציע:

 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין והוא אחד מאלה:
 • מוסד מחקר אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
 • מכון מחקר בישראל, שהינו מלכ”ר.

“מכון מחקר” לעניין המכרז, משמעו גוף אשר מרכיב מרכזי בפעילותו קשור בקידום המחקר בחזית הידע העולמי וברשותו תשתית ציוד לביצוע מחקרים, והחוקרים אשר מועסקים במסגרתו עוסקים בין היתר בפרסום מאמרים מטעמו בעיתונות מדעית בינלאומית ובהצגת עבודות בכנסים בינלאומיים.

 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  החוקר המוביל שיבצע את השירותים מטעם המציע (להלן: “החוקר המוביל”) הוא אחד מאלה:

  • חבר סגל אקדמי בכיר באחד מהחוגים הבאים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, משפטים או מדיניות ציבורית.
  • חבר סגל אקדמי באוניברסיטה מחוץ לישראל המדורגת לפחות 100 בדירוג שנחאי לכלכלה האחרון שפורסם נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 • המציע ו/או החוקר המוביל ו/או חוקר אחר מצוותו המיועד לביצוע השירותים נושא המכרז הוא בעל אישור לגישה לעבודה בחדר מחקר של הלמ”ס
 1. הליך המכרז:
 • מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות.
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדוא”ל. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים: 01/09/2022.
 • הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט – מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להוריד את טופס מילוי הפרטים מאתר הרשות, תחת לשונית “מכרזים” בתחתית הדף, ולשלוח את הטופס המלא לתיבת הדוא”ל של אגף התפעול והרכש, בדוא”ל מומלץ להקדים ולהירשם כאמור, ולא להמתין לרגע האחרון לפני הגשת ההצעה.
 • לאחר ביצוע האמור לעיל, המשתתף יקבל בדוא”ל, בהתאם לפרטים שמסר, זימון לרישום למערכת רמדורנט וכן הנחיות בנוגע להגשת הצעה למכרז באתר.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות – 24/10/2022 בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מחקרים אקדמיים-מתוקן לאחר שאלות ההבהרה בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה - מכרז מחקריים אקדמיים
קובץ להורדה
נספח ד- מחקרים אקדמיים -טופס הצעה (מתוקן)- בעקוב אחר שינויים - נוסח לא להגשה
קובץ להורדה
נספח ד- מחקרים אקדמיים -טופס הצעה (מתוקן)- נקי להגשה
קובץ להורדה
נספח ה - טופס השתתפות במכרז מקוון - מחקרים אקדמיים
קובץ להורדה
נספח ו הסכם נספח למכרז מחקרים אקדמיים - מתוקן לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים
קובץ להורדה