מכרז פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 2/2019 ליצור והתקנה של שילוט ומיתוג במשרדי רשות החדשנות בירושלים ובחללים הציבוריים

שימו לב: 

 1. הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה ועודכנו כלל מסמכי המכרז בהם  (ראו את פירוט תחת סעיף מס’ 6 “הליך המכרז” ואת הקבצים בתחתית העמוד)
 2. מיד עם בחירת זוכה במכרז יחל ביצוע הפרויקט (העבודות לפרויקט זה מתוכננות לחודש פברואר/ מרץ 2019). 
 3. בהתאם לבקשות והבהרות נוספות ביום 23.1.2019 הועלה כתב כמויות עדכני (לתשומת ליבכם, המצגת היא להמחשה  – כתב הכמויות הוא הקובע בכל נושא)

תאריך אחרון להגשה

28/01/2019

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן.

 1. מהות ההתקשרות:

שירותי יצור והתקנה של שילוט ומיתוג קירות (לא כולל עיצוב).

 1. השירותים נושא המכרז:

 • שירותי השילוט והמיתוג יכללו, בין היתר, יצור והתקנה (לרבות הדבקה ותלייה) של שילוט ומיתוג קירות בחללי משרדי הרשות בירושלים ומחוצה להם ובחללים הציבוריים, כמפורט במפרט השירותים ובכתב הכמויות הנספחים למכרז.
 • מודגש, כי ביצוע השירותים מתוכנן לחודשים פברואר- מרץ 2019, בהתאם להודעה סופית שתינתן על ידי הרשות. יובהר, כי לוחות הזמנים לביצוע השירותים, כפי שיתואמו בין הרשות לזוכה במכרז, הינם קריטיים, וכי השלמת השירותים לשביעות רצונה המלא של הרשות, בהתאם ללוחות הזמנים כאמור, הינה תנאי מהותי במכרז ובהסכם.
 • לפירוט נוסף ראו את מסמכי המכרז. 
 1. תקופת ההתקשרות: 

 • ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז תהיה למשך 24 (עשרים וארבעה) חודשים ממועד החתימה על הסכם התקשרות, או מועד אחר שתקבע רשות החדשנות כמועד תחילת ההתקשרות.
 • לרשות זכות הברירה להאריך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות בעוד 3 (שלוש) תקופות נוספות, בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים כל אחת.
 1. תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל, שאינו תאגיד רשום.
 • למציע רישיון עסק תקף (לרבות היתר מזורז/ היתר זמני) בהתאם להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 (להלן: “הצו”), בתחום אחד לפחות מהתחומים שלהלן בהתאם לפרק 10.14 לתוספת לצו – “מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת”: 10.14א – ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם; 10.14ג – מסגריה;  10.14ד – ייצור שלטים ; 10.14ה – אחסונם, מיונם, סחר בהם ; 10.14ו – הרכבתם.
 • המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • המציע בעל ניסיון מוכח במתן שירותי שילוט ומיתוג, ב-5 פרויקטים לפחות, למבנים בשטח של 1,000 מ”ר לפחות בכל פרויקט, במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז. 
 • למציע מחזור כספי של 750,000 ₪ בשנה בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018.  
 • המציע מעסיק, נכון למועד הגשת הצעתו למכרז, מנהל פרויקט/מפקח בעל ניסיון בניהול/פיקוח של 20 פרויקטים לפחות לשילוט ומיתוג, למבנים בשטח של 1,000מ”ר לפחות בכל פרויקט, במהלך 3 השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז, אשר ישמש בפועל כמנהל הפרויקט נושא המכרז אם יזכה המציע במכרז. 
 1. השקלול במכרז:

 • בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. השקלול יעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 70% ומחיר במשקל של 30%.
 1. הליך המכרז:

 • מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו:  https://innovationisrael.org.il.
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום  17/01/19, בשעה 14:00. הרשות אינה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות הרשות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות בכתובת הנ”ל, עד ליום 22/01/19.
 • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4, אגף מערבי. 
 • המועד האחרון להגשת הצעות 28/01/19  בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.  
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

*לתשומת לב המציעים ביום 22.01.2019 פרסמה רשות החדשנות את המענה לשאלות ההבהרה וכן הוחלפו הקבצים הבאים:

 1. מסמכי המכרז
 2. הסכם נספח למסמכי המכרז.
 3. טפסי ההצעה.

לנוחיות המציעים, מסמכי המכרז וההסכם מצויים באתר הרשות כעת בגרסת “עקוב אחר שינויים” מהגרסה הקודמת שפורסמה.

טופס ההצעה הוחלף ותוקן בהתאם למצוין בקובץ המענה לשאלות ההבהרה.

כמו כן שימו לב כי סיפת סעיף 4.1 למסמכי המכרז תוקנה, באופן שבמקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במצגת ההדמיה לבין האמור בכתב הכמויות, יגבר האמור בכתב הכמויות, ולא יגבר האמור במצגת, כפי שהופיע בנוסח המקורי.

 

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז שילוט
קובץ להורדה

נספחים

הסכם מכרז שילוט
קובץ להורדה
טופס הצעה למכרז שילוט
קובץ להורדה
כתב כמויות ומפרט - מיתוג משרדי הרשות לחדשנות
קובץ להורדה
מצגת - מיתוג משרדי רשות החדשנות
קובץ להורדה
קובץ מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה