מכרז פומבי דו-שלבי מס' 3/2021 לאספקת מערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים

(1) ביום ה’, 7.10.2021 הרשות עדכנה את מסמכי המכרז, מצורפים מסמכי המכרז המתוקנים. לנוחיותכם, מסמכי המכרז המתוקנים מסומנים בעקוב אחר שינויים. 
בנוסף, מפורסם קובץ השאלות וההבהרות. 

(2) לתשומת לב המשתתפים, מצורף טופס הצעה מעודכן ב-PDF וכן קובץ מסוג וורד של חלק מהמסמכים הנדרשים על מנת להקל בעריכת הטבלאות אשר נלוות לטופס ההצעה. 

תאריך אחרון להגשה

20/10/2021

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן:

 1. מהות ההתקשרות

קבלת זכויות לשימוש במערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים (“המערכת”); שירותי ייעוץ והתאמה; אחריות ותחזוקה.

 

 1. תקופת ההתקשרות

 12 חודשים. בהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 9 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

 1. תנאי סף ייחודיים (פירוט במסמכי המכרז)

 

 • המציע הוא בעל תקן אבטחת מידע ISO27001:2013 תקף.
 • המציע בעל ניסיון, במהלך 3 השנים האחרונות, במתן שירותי הקמה, אפיון, פיתוח, אספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מסוג המערכת המוצעת, ב-3 ארגונים שונים בישראל לפחות, העומדות בתנאים הבאים:
  • המערכת פועלת בייצור שוטף לפחות שנתיים נכון למועד הגשת ההצעה למכרז; וגם-
  • המערכת משמשת 500 משתמשים לפחות בכל ארגון (מעריכים ומוערכים).
 • המציע יציג יועץ ארגוני המיועד ללוות את השירות, בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בתחום הערכת ביצועי עובדים, במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.
 • המערכת המוצעת עומדת בכל התנאים הבאים במצטבר:
  1. תומכת בהזדהות ב-FA2 (2 factor authentication).
  2. תומכת בהפעלה, לכל הפחות, מהדפדפנים Chrome ו-Edge, בשתי הגרסאות הזמינות האחרונות.
  3. תומכת לפחות בשפות העברית והאנגלית.
  4. בעלת יכולת מימוש נגישות ברמת תקן AA.
  5. פועלת בתצורת ענן.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מערכת הערכת עובדים וגורמי חוץ
קובץ להורדה

נספחים

טופס רישום למכרז
קובץ להורדה
מכרז מערכת להערכת עובדים-אישור קיום ביטוחים - נספח 5
קובץ להורדה
הסכם מערכת להערכת עובדים
קובץ להורדה
טופס הצעה -מכרז הערכת עובדים ויועצים
קובץ להורדה
טופס הצעה - מרכז הערכת עובדים ויועצים, טבלאות למילוי בוורד
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
מודעה לעיתון
קובץ להורדה