מכרז מתאם מיזם - תחום בינוי

בתאריך 15.5.2022 פורסמו שאלות הבהרה ועודכנו מסמכי המכרז.

תאריך אחרון להגשה

24/05/2022

תמצית המכרז

 מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית מס’ 3/2022  למתן שירותי תיאום וניהול  של פיילוטים מתואמים בענף הבינוי:

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לשירותי תיאום וניהול של פיילוטים מתואמים בענף הבינוי, בהתאם למפורט להלן:

 1. תקופת ההתקשרות: 12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 2. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):
  • ​​המבצע המוצע הוא בעל תואר אקדמי, ראשון לפחות, המוכר בישראל, בהנדסה אזרחית או באדריכלות.
  • המבצע המוצע הוא בעל 10 שנות ניסיון קודם ומוכח, לפחות, בניהול פרויקטי בנייה, לרבות תכנון ויזמות, כאשר מתוכן שנתיים לפחות עסק בתכנון.
 3. הליך המכרז:
 • הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • יש לעקוב בדף זה אחר כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il, עד ליום 08.05.2022 בשעה 14:00.
 • לצורך ההשתתפות במכרז נדרש רישום במערכת רמדורנט, המתופעלת ומתוחזקת באמצעות חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע”מ. הנחיות בנוגע לרישום למערכת ולהגשת ההצעות למכרז ניתן למצוא באתרhttps://ramdor.net וכן במסמכי המכרז.
 • הגשת ההצעות תתבצע באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט, ולא בכל אמצעי אחר. המועד האחרון להגשת ההצעות – 24.05.2022 בשעה 14:00. תיבת המכרזים האלקטרונית תינעל במועד זה, והצעות שלא תוגשנה עד אליו לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

מסמכי המכרז

מסמכי מכרז מנהל פרויקטים מתואמים - תחום בינוי בעקבות שאלות ההבהרה
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
טופס מילוי הפרטים להשתתפות במכרז מתאם מיזם תחום בינוי
קובץ להורדה
נספח ב - טופס הצעה מכרז מתאם מיזם
קובץ להורדה
נספח ב - טופס הצעה מכרז מתאם מיזם - מסמכים להקלדה בוורד
קובץ להורדה
נספח ג- הסכם נספח למכרז לניהול פיילוטים בתחום בנייה מתואמת
קובץ להורדה