מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2018 לקבלת שירותי מחקר וייעוץ כלכלי ואסטרטגי, ליווי אסטרטגי, יעוץ ארגוני, מידענות ומחקר שוק עבור רשות החדשנות

תאריך אחרון להגשה

04/10/2018

תמצית המכרז

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי מחקר, ייעוץ כלכלי ואסטרטגי, ליווי אסטרטגי, יעוץ ארגוני, מידענות ומחקר שוק.

שימו לב: פורסם בתחתית עמוד זה קובץ מענה לשאלות ההבהרה. 
כמו כן עודכן המועד האחרון להגשת הצעות לתאריך 4.10.18 (במקום 13.9.18).
רשות החדשנות תאפשר קבלת מסמכי המכרז גם בגרסתם הקודמת כפי שפורסמו, וזאת במידה והינם מלאים ומאומתים כנדרש. 

 

מסמכי המכרז

קובץ מסמכי המכרז - מתוקנים לאחר שאלות הבהרה ב"עקוב אחר שינויים"
קובץ להורדה

נספחים

טופס הצעה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה
טופס הצעה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
קובץ להורדה
טבלאות בטופס הצעה
קובץ להורדה
הסכם מסגרת
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה
מודעת פרסום
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה