הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - ד"ר אירית לוי

תאריך אחרון להגשה

04/02/2024

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

  • שם הספק: ד”ר אירית לוי
  • מהות ההתקשרות:שירותי בדיקה מקצועית ואיכותית של בקשות לתמיכה במו”פ, המוגשות במסגרת מגוון מסלולי ההטבה של רשות החדשנות בתחום הנדסת חומרים בדגש על מתכות, לרבות ייעוץ טכנולוגי ומידע לגבי טכנולוגיות קיימות ומתפתחות בתחום זה, ייעוץ בניתוח שווקים בארץ ובעולם ובחינת הצרכים לצמצום פערים טכנולוגיים ועסקיים, לצורך שיפור כושר התחרות של המשק בישראל
  • היקף התקשרות: תעריף שעתי של  299 ₪ בתוספת מע”מ כדין, בתקרה מקסימאלית של 180 שעות חודשיות (סה”כ לשנה סך של 645,840 ₪ בתוספת מע”מ כדין) וכן החזרי נסיעות כמקובל בנהלי הרשות
  • תקופת ההתקשרות: שנה + אופציה לשנתיים נוספות.
  • עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות בדבר היות הספק ספק יחיד

ד”ר אירית לוי הינה בעלת רקע מתאים מאוד לצרכי הרשות, מדובר במומחית בארץ בתחום הנדסת חומרים והיא בעלת ניסיון טכנולוגי וניהולי עשיר בתחומים שונים של הנדסת חומרים, הן במו”פ והן במפעלי ייצור. כמו כן, הינה בעלת היכרות מהותית של השוק והערך הכלכלי של מוצרים מהסוג הנדרש בתחום הנדסת החומרים בארץ ובעולם ובדגש על תחום המתכות.

יצוין כי הרשות פרסמה לאחרונה הליך תחרותי למציאת יועצים בתחום הנדסת חומרים ואולם בהליך זה לא הצליחה הרשות לאתר גורמים מתאימים לצרכי הרשות.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל המכרזים וההתקשרויות ברשות, באמצעות כתובת המייל: barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 4.2.2024 בשעה: 09:00.