הודעה על התקשרות עם ספק יחיד: מחרוזת בינה בע"מ – היועץ עמית שקולניק

תאריך אחרון להגשה

22/03/2022

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק: מחרוזת בינה בע”מ – היועץ עמית שקולניק

 

מהות ההתקשרות: סיוע בפרויקט מחקר ופיתוח בתחום עיבוד שפה טבעית (NLP) עבור השפה העברית כחלק מתוכנית מו”פ לאומית לבינה מלאכותית.

 היקף ההתקשרות השנתי: עד 288,000 לשנה (בהתבסס על שעות עבודה בפועל ובהיקף שעתי שלא יעלה על סך של 253.8 ₪ לכל שעת ייעוץ בתוספת מע”מ כדין) וסה”כ לכל התקופה 576,000 ₪ בתוספת מע”מ כדין.

תקופת ההתקשרות: עד שנתיים.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

NLP – הינה חלק מתוכנית הבינה המלאכותית, במסגרת פרויקטי תל”ם שמקודמים ברשות החדשנות.

NLP– עיבוד שפה טבעית – הטכנולוגיה מאפשרת למחשב לקרוא טקסט ולהפוך אותו לתמלול ובאופן מהופך להפוך תמלול לדיבור, להשלים חיפוש במנועי חיפוש בשפה העברית וכיו”ב. 

לרשות החדשנות נדרש יועץ מומחה בתחום זה שיסייע לרשות לקדם את תוכנית הבינה המלאכותית כלל ובפרט לקדם את נושא ה-NLP בישראל.

יצוין כי הרשות ניסתה למצוא ספקים מתאימים למתן השירותים בהליכים מכרזים ואולם לא נמצאו גורמים מתאים בתחום זה. 

לפיכך, באופן יזום נעשו פניות למציאת יועץ מומחה בתחום עיבוד שפה טבעית אשר יוכל לסייע לרשות לקדם את התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית בדגש על NLP  ונמצא יועץ אשר הסכים ליטול חלק בפרויקט זה בתעריפים כמצוין לעיל, ובתנאי הסכמי ההתקשרות של רשות החדשנות.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל המכרזים וההתקשרויות ברשות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 22.3.2022 בשעה: 09:00.