הודעה על התקשרות עם ספק יחיד לצורך תחזוקה ושימוש במרכזיית טיקל

תאריך אחרון להגשה

24/12/2020

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.
שם הספק: טיקל סנטר בע”מ ו/או טיקל נטוורקס בע”מ (להלן: “טיקל”).

היקף ההתקשרות:
50,000 ש”ח + מע”מ כדין (אופציה לשנה נוספת)

מהות ההתקשרות:  
בהתאם לצרכי הרשות, טיקל מספקת לרשות טלפונים, תחזוקה, רישיונות לנציגים ופריטים נוספים המבוססים על המרכזייה שבשימוש הרשות.

מועד נדרש לקבלת השירותים:
דצמבר 2020 וכן תקופת אופציה נוספת בת שנה אחת.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: 
רשות החדשנות משתמשת במכרזיה של טיקל, המרכזיה נרכשה על ידי מתימו”פ והוסבה לשימושי הרשות בעת הקמת הרשות. 
טיקל הינה החברה היחידה שיכולה לתחזק את המרכזיה ולהעניק את השירותים הנלווים המבוססים על מרכזיה זו. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות למר ברי וורם ברשות החדשנות, באמצעות הדוא”ל: barry.wurm@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 24 לדצמבר 2020.