הודעה על התקשרות בפטור בעילת ספק יחיד - יפעת מידע תקשורתי בע"מ

תאריך אחרון להגשה

05/04/2022

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק: יפעת מידע תקשורתי בע”מ 

 

מהות ההתקשרות:  שירותי איסוף, ניטור, מחקר וניתוח מידע תקשורתי בעיתונות המודפסת, הטלוויזיה והרדיו.

היקף כספי:  כ-50,000 אלף ₪ לשנה, בתוספת מע”מ כדין.

 

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: יפעת הינה חברת ניטור, מחקר וניתוח של תוכן תקשורתי. יחידת השיווק והדוברות מעוניינת לשכור את שירותיה של יפעת לצורך מעקב אחר הפרסומים אודות רשות החדשנות בכלי מדיה שונים.

מבדיקה שנערכה על ידי היחידה, באמצעות חיפוש במקורות מידע אינטרנטיים וכן כעולה ממסמכים שהעבירה חברת יפעת, יפעת הינה החברה היחידה שעורכת מעקב אחר ידיעות תקשורתיות בעיתונות המודפסת והיא אף משלמת עבור זכויות יוצרים לאיסוף כותרות בעיתונים שונים.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר ברי וורם, מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il וזאת עד ליום 5.04.2022  בשעה: 13:00.