הודעה על התקשרות בפטור בעילת ספק יחיד - דוקטור נטלי בלוך

תאריך אחרון להגשה

05/08/2022

תמצית המכרז

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד – דוקטור נטלי בלוך עבור שירותי בדיקה מקצועית ואיכותית של בקשות לתמיכה במו”פ בתחום הביוקונברג’נס

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק: דוקטור נטלי בלוך
 
מהות ההתקשרות: שירותי בדיקה מקצועית ואיכותית של בקשות לתמיכה במו”פ, המוגשות במסגרת מגוון מסלולי ההטבה של רשות החדשנות בתחום הביוקונברג’נס, לרבות ייעוץ טכנולוגי ומידע לגבי טכנולוגיות קיימות ומתפתחות בתחום הביוקונברג’נס, ייעוץ בניתוח שווקים בארץ ובעולם ובחינת הצרכים לצמצום פערים טכנולוגיים ועסקיים, לצורך שיפור כושר התחרות של המשק בישראל. 

היקף ההתקשרות: תעריף שעתי של  253.80 ₪ בתוספת מע”מ כדין, בתקרה מקסימאלית של 180 שעות חודשיות (סה”כ לשנה סך של 548,208 ₪ בתוספת מע”מ כדין).

 תקופת ההתקשרות: שנה + אופציה לשנתיים נוספות. 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: 
דוקטור נטלי בלוך הינה בעלת רקע מתאים מאוד לצרכי הרשות, מדובר במומחית ייחודית מסוגה בארץ בנושא הביוקונברג’נס היא רופאה והיא גם עם ניסיון עשיר מאוד החל מהקלינקה דרך הבנה והטמעת טכנולוגיות בשטח, הכשרת מומחים בתחומי החדשנות והביוקונברג’נס, והיא עם ניסיון עשיר ובעלת היכרות מהותית של השוק והערך הכלכלי של מוצרים מהסוג הנדרש במערכי בריאות בארץ ובעולם.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל המכרזים וההתקשרויות ברשות, באמצעות כתובת המייל: barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 5.8.2022 בשעה: 09:00.