הודעה בדבר תרומת מחשבים

תאריך אחרון להגשה

10/07/2022

תמצית המכרז

ועדת המכרזים של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) החליטה למכור ו/או לתרום מספר מחשבים (להלן: “הטובין“) אשר נמצא בידי רשות החדשנות, ואשר אין בו צורך.

לפיכך, מוסד או ארגון הפועל ללא כוונת רווח ואשר מעונין לרכוש את הטובין בסכום סימלי ו/או מעוניין לקבלם כתרומה, מוזמן לפנות אל הרשות עד ליום  10.7.22 בשעה: 14:00 באמצעות כתובת המייל michrazim@innovationisrael.org.il לקבל פרטים נוספים בדבר הטובין, והן על מנת להודיע בדבר כוונתו לרכוש את הטובין המוצעים בסכום סימלי ו/או בדבר קבלתם ללא תמורה .

במסגרת הפניה יש לציין ולצרף את הפרטים הבאים:

  1. האם יש כוונה לרכוש את הטובין המוצעים בסכום סימלי או מבוקש קבלתם ללא תמורה.
  2. פרטי מקבל התרומה המוצע:
  • שם המוסד / הארגון המבקש.
  • צירוף תעודת רישום כתאגיד ו/או תעודת/ות שינוי שם, אם קיימת/ות.
  • פירוט מטרות המוסד / הארגון.
  • פירוט על אודות השימוש בטובין המבוקשים והצהרה כי אין בכוונת המוסד / הארגון למכור את הטובין לצד שלישי. 

מובהר ומודגש כי רשות החדשנות איננה מתחייבת כי הטובין ימכרו ו/או יימסרו אל גורם אשר פונה במסגרת הודעה זו והדבר תלוי באישור והחלטה של וועדת המכרזים ברשות.