הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם ספק יחיד

תאריך אחרון להגשה

23/05/2018

תמצית המכרז

מבוא

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“), כי בכוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק:  יפעת מידע תקשורתי בע”מ (להלן: “יפעת“).
מהות ההתקשרות:  שירותי איסוף, ניטור, מחקר וניתוח מידע תקשורתי בעיתונות המודפסת, הטלוויזיה והרדיו.

היקף כספי:  כ-50,000 אלף ₪ לשנה, בתוספת מע”מ כדין.
תקופת ההתקשרות: שנה, החל ממאי 2018.
עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: יפעת הינה חברת ניטור, מחקר וניתוח של תוכן תקשורתי. יחידת השיווק והדוברות מעוניינת לשכור את שירותיה של יפעת לצורך מעקב אחר הפרסומים אודות רשות החדשנות בכלי המדיה השונים (עיתונות מודפסת, טלוויזיה, רדיו).

מבדיקה שנערכה על ידי היחידה, באמצעות חיפוש במקורות מידע אינטרנטיים וכן כעולה מחוות דעת של עמיתים, יפעת הינה החברה היחידה שעורכת מעקב אחר ידיעות תקשורתיות בעיתונות המודפסת. בנוסף, היא החברה היחידה שיש לה אישור מגופי התקשורת המרכזיים (עיתונות מודפסת, טלוויזיה ורדיו) לשימוש במידע אשר מפורסם בהם והמנוטר על ידיה.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות למירי צימקינד מרשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל  MiriZ@innovationisrael.org.il ,וזאת עד ליום 23 במאי 2018.