הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם IVC כספק יחיד

תאריך אחרון להגשה

21/12/2020

תמצית הודעה

הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם IVC כספק יחיד לצורך קבלת נתונים יחודיים עבור דו”ח ההי-טק

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק:  IVC Research Center Ltd.(להלן: “IVC“).

היקף ההתקשרות: 38,750ש”ח + מע”מ כדין (בשנים הבאות בעלות של עד 15% יותר לכל שנה – עקב שינוי [הגדלת] הנתונים)
 

מהות ההתקשרות: 

הנתונים המסופקים על ידי IVC לצורך הכנת מדד ההייטק הם ייחודיים מבחינת מידת הכיסוי העכשווי וההיסטורי של תעשיית ההייטק, ולא ניתן להשיגם דרך שירותים אחרים של החברה או דרך חברות אחרות. חברת IVC הציעה לספק גישה לדאשבורד המתעדכן בזמן אמת, הכולל את כל הנתונים המבוקשים הקשורים לתעשיית ההי טק, הן ברמה אגרגטיבית והן ברמה פרטנית (רמת השקעה בודדת בחברה או עסקת M&A בודדת).

מועד נדרש לקבלת השירותים: דצמבר 2020 וכן שתי תקופות אופציה נוספות בנות שנה כל אחת.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

רשות החדשנות מנהלת מעקב שוטף אחרי מגוון פרמטרים הקשורים לענף ההייטק הישראלי. לצורך מעקב זה הרשות עושה שימוש הן בנתונים מנהליים (כגון נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) והן בנתונים פנימיים הנאספים במסגרת הפעלת מסלולי התמיכה השונים של הרשות. עם זאת, שני מקורות נתונים אלו אינם מאפשרים מעקב מיטבי אחרי ענף ההייטק. הנתונים המנהליים מאופיינים בעיבוד הדורש פרק זמן משמעותי ולרוב מציגים תמונה היסטורית וברמה אגרגטיבית בלבד ואילו נתוני הרשות מוגבלים בהיקפם מכיוון שמטבע הדברים כוללים אך ורק חברות שפנו לתמיכת הרשות. לאור זאת, הרשות נדרשת להשלים נתונים ממקורות נוספים.

הנתונים המסופקים על ידי IVC לצורך הכנת מדד ההייטק הם ייחודיים מבחינת מידת הכיסוי העכשווי וההיסטורי של תעשיית ההייטק, ולא ניתן להשיגם דרך שירותים אחרים של החברה או דרך חברות אחרות. למאגר IVC ישנם יתרונות ייחודיים ומהותיים על פני מאגרים אחרים, במספר היבטים מרכזיים שהם קריטיים עבור מדד ההייטק ועבור צרכים מחקריים נוספים (זאת בנוסף ליתרונות נוספים של מאגר IVC שאינם רלוונטיים לשירות זה, אך רלוונטיים לשירותים אחרים שרוכשת הרשות):

א. מידע פיננסי – אחת ההתמחויות של IVC הינה מידע פיננסי על החברות ועל המשקיעים בחברות הטכנולוגיה.

 ב. מידע היסטורי – לחברה מידע היסטורי רחב על תעשיית הי-טק.

 

במאגר הרשות עצמו הנתונים והמידע הינם חלקיים בלבד, מאגר זה כולל רק את החברות שהגישו בקשות לתמיכת הרשות. בנוסף ישנן מגבלות רבות על שימוש במידע שמקורו רק במאגר הרשות.

 

לאור האמור, נמצא כי מאגר IVC מהווה מקור מידע חיוני לעבודת הרשות לגבי דו”ח ההי-טק, שכן קיים בו מידע ייחודי שאינו קיים במקורות מידע אחרים אודות התעשייה הטכנולוגית הישראלית.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות למר ברי וורם ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 21 לדצמבר 2020.