הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם IVC כספק יחיד לצורך קבלת נתונים יחודיים עבור דו"ח ההיי-טק

תאריך אחרון להגשה

18/11/2019

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק:  IVC Research Center Ltd.(להלן: “IVC”).

היקף ההתקשרות: 35,000ש”ח + מע”מ כדין 

מהות ההתקשרות:  

הנתונים המסופקים על ידי IVC לצורך הכנת מדד ההייטק הם ייחודיים מבחינת מידת הכיסוי העכשווי וההיסטורי של תעשיית ההייטק, ולא ניתן להשיגם דרך שירותים אחרים של החברה או דרך חברות אחרות. חברת IVC הציעה לספק גישה לדאשבורד המתעדכן בזמן אמת, הכולל את כל הנתונים המבוקשים הקשורים לתעשיית ההי טק, הן ברמה אגרגטיבית והן ברמה פרטנית (רמת השקעה בודדת בחברה או עסקת M&A בודדת).
מועד נדרש לקבלת השירותים: נובמבר 2019.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: 
למאגר IVC ישנם יתרונות ייחודיים ומהותיים על פני מאגרים אחרים, במספר היבטים מרכזיים שהם קריטיים עבור מדד ההייטק ועבור צרכים מחקריים נוספים (זאת בנוסף ליתרונות נוספים של מאגר IVC שאינם רלוונטיים לשירות זה, אך רלוונטיים לשירותים אחרים שרוכשת הרשות):

א. מידע פיננסי – אחת ההתמחויות של IVC הינה מידע פיננסי על החברות ועל המשקיעים בחברות הטכנולוגיה.
 ב. מידע היסטורי – לחברה מידע היסטורי רחב על תעשיית הי-טק. 

במאגר הרשות עצמו הנתונים והמידע הינם חלקיים בלבד, מאגר זה כולל רק את החברות שהגישו בקשות לתמיכת הרשות. בנוסף ישנן מגבלות רבות על שימוש במידע שמקורו רק במאגר הרשות. 

לאור האמור, נמצא כי מאגר IVC מהווה מקור מידע חיוני לעבודת הרשות לגבי דו”ח ההי-טק, שכן קיים בו מידע ייחודי שאינו קיים במקורות מידע אחרים אודות התעשייה הטכנולוגית הישראלית. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות לגב’ נטע לינזן ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Netta.Linzen@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 18 בנובמבר 2019.