הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם ספק יחיד - מנוי שנתי IVC

תאריך אחרון להגשה

08/04/2019

תמצית הודעה

מבוא

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק:  IVC Research Center Ltd.
 

מהות ההתקשרות:  מינוי לביצוע שאילתות בהתאם לנתונים המצויים במאגרי IVC
 

היקף כספי:  כ-37,000 ₪ בתוספת מע”מ כדין לשנה (לתקופה של עד שלוש שנים)
 

תקופת ההתקשרות:  אפריל 2019 – מרץ 2021.
 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: בהתאם למצב הדברים בפועל, הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לספק את הנתונים הנדרשים לביצוע שאילתות המבוססות על נתונים מעודכנים ומדויקים, בהתייחס ללוח הזמנים הנדרש לעניין, שכן במאגריו קיים מידע ייחודי שאיננו נכלל במקורות מידע אחרים אודות התעשייה הטכנולוגית הישראלית. 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, מוזמן לפנות לגיל  שאקי ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Gil.Shaki@innovationisrael.org.il  וזאת עד ליום 8 באפריל 2019.