הודעה בדבר כוונת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית להתקשר עם IVC כספק יחיד לצורך קבלת נתונים יחודיים עבור דו"ח החדשנות השנתי

תאריך אחרון להגשה

18/06/2018

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.