הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים - ראשי תחומים וסגנים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחומים: מערכות, מדעי החיים, תקשורת ואלקטרוניקה, תוכנה ותעשיית הייצור, לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

תאריך אחרון להגשה

07/04/2019

תמצית הודעה

 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות“), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ“) בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בעלי מומחיות טכנולוגית, אשר ישמשו כראשי תחומים וסגנים לראשי תחומים, בתחומים מערכות, מדעי החיים, תקשורת ואלקטרוניקה, תוכנה ותעשיית הייצור, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“).

 • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: 07/04/2019 בשעה 16:00.
 • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א’ להודעה.
 • שאלות הבהרה: יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת:  Headanddeputy@innovationisrael.org.il עד ליום 17/03/2019, בשעה 16:00. הרשות איננה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות רשות החדשנות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של הרשות, לא יאוחר מיום 01/04/2019.
 • הגשת הצעות להיכלל ברשימת המציעים: באופן מקוון בלבד, באמצעות מענה לשאלון הנמצא כאן, בצירוף כל המסמכים הנדרשים כשהם סרוקים. לא תתאפשר הגשת הצעה בכל דרך אחרת.
  ההצעות כאמור תוגשנה לא יאוחר מיום 07/04/2019 בשעה 16:00.
 • רשימת המציעים אשר ייבחרו במסגרת ההליך תפורסם באתר האינטרנט של הרשות.
 • רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות, בין מציעים הכלולים ברשימת המציעים, אשר יוזמנו על ידי הרשות להגיש הצעות לפניות תחרותיות ספציפיות. הפנייה למציעים מתוך רשימת המציעים תיעשה באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם, אשר יעניק לרשות את מרב היתרונות, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ועדת המכרזים של הרשות בהתאם לתקנה 16(ה) לתקנות, תוך לקיחה בחשבון של המידע אשר יפורט במסגרת ההצעות להיכלל ברשימת המציעים, ובכלל זה הניסיון, ההשכלה והכישורים של כל מציע.
  למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהקמת רשימת המציעים משום התחייבות כלשהי מצד הרשות לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים כלשהם עבור הרשות.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.
 • הרשות תעדכן, מעת לעת, את רשימת המציעים, בהתאם לדרישות התקנות.

נספחים

רשימת מציעים ראשי תחומים וסגנים (וורד)
קובץ להורדה
רשימת מציעים ראשי תחומים וסגנים (PDF)
קובץ להורדה