הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים - יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות

תאריך אחרון להגשה

31/10/2019

תמצית הודעה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”) 

  • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: לא יאוחר מ- 31.10.2019.

  • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א’ להודעה.

  • ראו בהודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום מערכות – שינויים בנספח א’ ו-א’ 1 ונספח ג’ שהוסף.

  • מענה לשאלות ההבהרה מפורסם בתחתית עמוד זה. 

  • ניתן יהיה להגיש מועמדות להיכלל ברשימת המציעים מיום 26 בספטמבר 2019 ועד 31 באוקטובר 2019.

  • ניתן לפנות באימייל לכתובת  innovationisrael@keinan-sheffy.co.il בנוגע לבעיות במילוי השאלון.

מסמכי המכרז

הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים - תחום מערכות - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה
קובץ להורדה