הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים - יועצים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות אבטחה (cyber), לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

שימו לב: שאלות ההבהרה ותשובות רשות החדשנות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, הועלו במרוכז בתחתית עמוד זה. 

תאריך אחרון להגשה

02/12/2018

תמצית הודעה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בעלי מומחיות טכנולוגית בתחום מערכות אבטחה (cyber), בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”).
 
  • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: 02/12/2018 בשעה 16:00.
  • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א’ להודעה.
  • שאלות הבהרה: יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת Offerors_cyber@innovationisrael.org.il עד ליום 11/11/2018, בשעה 16:00. הרשות איננה מתחייבת לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.
    שאלות ההבהרה ותשובות רשות החדשנות, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, הועלו במרוכז בתחתית עמוד זה. 

מסמכי המכרז

הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים - תחום סייבר (גרסה נקייה)
קובץ להורדה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה: רשימת מציעים - טיוטה-251118
קובץ להורדה
רשימת מציעים: סייבר - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
קובץ להורדה