הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בדיני עבודה, לרבות ליטיגציה בתחום זה, לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

לתשומת ליבכם/ן מסמכי המענה לשאלות הבהרה הועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, בתחתית עמוד זה.

תאריך אחרון להגשה

12/12/2018

תמצית הודעה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“הרשות”), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח (“מו”פ”) בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בדיני עבודה, לרבות ליטיגציה בתחום זה, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”).
 
  • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: 12/12/2018
  • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א’ להודעה המצורפת.
  • מסמכי המענה לשאלות הבהרה הועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, בתחתית עמוד זה.

מסמכי המכרז

הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים-ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה - גרסה נקייה
קובץ להורדה

נספחים

הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים - ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
קובץ להורדה
מענה לשאלות הבהרה - רשימת מציעים בתחום דיני העבודה
קובץ להורדה
טבלאות ניסיון למילוי בהקלדה - תיקון לאחר הבהרות
קובץ להורדה