הודעה בדבר כוונה לערוך רשימות מציעים לתפקידי ראש תחום וסגן ראש תחום בתחום ההון האנושי

תאריך אחרון להגשה

24/08/2022

תמצית הודעה

הודעה בדבר כוונה לערוך רשימות מציעים לתפקידי ראש תחום וסגן ראש תחום  בתחום ההון האנושי לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993

1. רקע – רשות החדשנות

 1. הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות” או “הרשות“) היא תאגיד סטטוטורי, שהוקם מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס’ 7) (הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית), התשע”ה – 2015 (להלן: “חוק החדשנות“), וסמכויותיה מוגדרות בחוק החדשנות.
 2. רשות החדשנות, אשר החליפה את פעילות לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה והעמותה הממשלתית מתימו”פ (מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (ע”ר), מופקדת על תחום המחקר והפיתוח (מו”פ) בישראל על כל ענפיו, מסייעת ומעודדת, במישרין או בעקיפין, חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל, באמצעות מגוון מסלולים, כלים ופעולות המבוצעות על ידיה, פועלת למיצוי הפוטנציאל המדעי ועידוד שת”פ במו”פ, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבין-לאומית, וזאת במטרה להביא להגדלת התועלת הכלכלית למשק והעצמת התעשייה המקומית.
 3. בין מטרותיה של הרשות
 • אחריות על פיתוח תשתית החדשנות בישראל: פיתוח תעשייה עתירת ידע, תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים בישראל;
 • שימור המעמד הבין-לאומי של ישראל כמובילה בתחום החדשנות הטכנולוגית: יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; יצירת תשואה עודפת למשק ועידוד הצמיחה;
 • חלוקת מענקים ותמיכה תקציבית למו”פ טכנולוגי חדשני: הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל; שיפור מאזן התשלומים של מדינת ישראל על-ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו כתוצר לעידוד המחקר והפיתוח בתעשייה;
 • סיוע בהקמת תשתית של כוח אדם מיומן בתחומי מחקר ופיתוח, הנדרש לתעשייה עתירת הידע בישראל, בין היתר באמצעות חלוקת מענקים ותמיכה בתוכניות למיון, הכוון, הכשרה, התמחות, השמה, הסבה, שימור ושיפור של כוח אדם מיומן מישראל ומחו”ל לתעשיית ההייטק המקומית כאמור.
 • חיבור המשק הישראלי לתעשיית החדשנות הגלובלית: ייזום וביסוס הסכמים בין-לאומיים עם מדינות ותאגידים רב-לאומיים, לקידום מטרות חוק החדשנות בהיבטי שת”פ בין-לאומי בתחום המו”פ או החדשנות;
 • קידום והנעת תהליכים, חוקים ורפורמות בממשלה, והנעת מהלכים גדולים בשיתוף ציבורי ופרטי.

2. מערך הבודקים המקצועיים ברשות החדשנות

 1. על מנת לתת מענה לבקשות לתמיכה בתוכניות למיון, הכוון, הכשרה, התמחות, הסבה, השמה, שימור ושיפור של כוח אדם מיומן בתחומי מחקר ופיתוח, הנדרש לתעשייה עתירת הידע בישראל,  אשר מוגשות מעת לעת לרשות החדשנות, מפעילה הרשות מערך של בודקים מקצועיים, אשר תפקידם לבחון את הבקשות ולהעריכן על-פי המדדים הקבועים במסלולי ההטבה השונים של הרשות.

 2. לראשי התחומים תחומי אחריות רבים ומורכבים, בכל הקשור לתהליכי בדיקת בקשות התמיכה כאמור. מתוקף תפקידם, אחראים ראשי התחומים, בין היתר, על התאמת מומחיות הבודקים לסוג הבקשה וקיום אינטראקציה הדוקה עמם לאורך הבדיקה, כולל הצטרפות לביקורים בחברות וביצוע בקרת איכות על כל משימות הבודקים. במסגרת סמכותם האדמיניסטרטיבית, הנ”ל מופקדים על ריכוז חוות דעת, השלמתן לקראת ועדת המחקר הרלוונטית והעברתן לגורם המקצועי המטפל ברשות.
   בנוסף לבדיקת בקשות לתמיכה, מרכזים ראשי התחומים עבודות נוספות, התורמות לסיוע לרשות במגוון הנושאים שבהם היא מטפלת ועל קידומם היא אמונה, ייזום וניהול פעילויות הקשורות לעולמות התוכן הטכנולוגים לתהליכים אחרים הקשורים בפעילות הרשות בכלל והמערך הטכנולוגי בפרט.

 3. סגן ראש התחום הטכנולוגי יסייע לראש התחום הטכנולוגי במשימותיו השונות, כאשר חלוקת  השירותים בין ראש התחום לסגנו תובא לאישורו של ראש המערך הטכנולוגי. כמו כן, סגן ראש התחום ימלא את תפקידו של ראש התחום בכל מקרה שבו ייבצר מראש התחום לבצע את משימותיו. האצלת סמכויות לסגן ראש התחום תעשה באישור מראש של ראש המערך הטכנולוגי.

 4. הגדרת סמכויות ראשי התחומים והסגנים

ראש התחום וסגנו, אשר ייבחרו במסגרת פנייה תחרותית שתבוצע למציעים שייכללו ברשימות המציעים נושא הליך זה (כמפורט להלן), יהיו אחראים לביצוע השירותים המפורטים להלן:

 1. הנחייה וליווי של הבודקים המקצועיים ביחס לאופן מתן השירותים לרשות, בכלל זה ביחס לכתיבת חוות דעת, התנהלות הבודק מול מגישי הבקשה וגורמים אחרים ומול הרשות, הוראות מסלולי ההטבה של הרשות ונהלים של אותם מסלולים וכדומה.
 2. אחריות לאדמיניסטרציה בתחומם, ובכלל זה העלאת תיקים לוועדה, ריכוז חוות דעת, השלמתן לקראת ועדת המחקר הרלוונטית, העברתן לגורם המקצועי ברשות, הכנת טבלת דירוג, קביעת הסדר וזימון הבודקים לוועדות השונות.
 3. מתן שירותים לרשות בארץ ובחו”ל, בנושאים מוגדרים ותחומים כפי שיידרשו ע”י הרשות.
 4. המלצה על מינוי בודק/ים לכל משימת בדיקה.
 5. אחריות על ריכוז דיווחי שעות הבודקים והעברתם לרשות לאישור ותשלום.
 6. מתן הערכה ביחס לעבודה ולתפקוד של בודקים בתחום ההון האנושי, לבקשת הרשות.
 7. כתיבת חוות דעת נוספת לזאת של בודק, אם הדבר יידרש ע”י הרשות.
 8. סיוע לרשות במיון, בהכשרה ובחניכה של בודקים, אם הדבר יידרש ע”י הרשות.
 9. סיוע מקצועי לרשות בנושאים שונים לפי דרישתה.
 10. סיוע באיתור צרכים לתשתיות לאומיות, צרכי התעשייה וגורמים שונים בישראל, חסמי רגולציה, כשלי שוק וכל נושא שיכול לקדם במישרין או בעקיפין את התחום שעליו אחראי ראש התחום.
 11. בקרה על התנהלות הבודקים המקצועיים בתחום ההון האנושי והבודקים המסייעים במערך הטכנולוגי , לרבות ביחס למילוי משימות ועמידה בזמנים ודיווח לגורם האחראי על מערך הבודקים המקצועיים ברשות אשר נקבע ע”י ראש הרשות (“ראש המערך הטכנולוגי”).
 12. האצלת סמכויות לסגן ראש התחום, באישור מראש של ראש המערך הטכנולוגי.
 1. מבלי לגרוע מהאמור, הרשות רשאית מעת לעת, לשנות או להוסיף שירותים, משימות ותחומי אחריות בהתאם לצורך, והכל בהתאם ולפי המוגדר בהסכמי ההתקשרות שייחתמו עם ראש התחום וסגנו, אשר ייבחרו בפנייה תחרותית שתתבצע בהמשך להליך זה.
 1. הסמכויות לעיל יוענקו לראש תחום רק ביחס לבודקים המקצועיים אשר מוגדרים כפועלים באותו תחום טכנולוגי (להלן: “תחום הבית“). על אף האמור, במקרים מסוימים, יוענקו סמכויות אלו, אד הוק, לראשי תחומים המפעילים בודקים למשימות הדורשות הפעלת בודק/ים מתחומ/ים אחר/ים מתחומי הבית שלהם, כסיוע לראש התחום האחראי על המשימה.
 2. החלוקה לתחומים טכנולוגיים, הגדרתם ותוכנם עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ולפיכך עשויים להשתנות בהתאם סמכויות ראש התחום וסגנו ו/או רשימת הבודקים המקצועיים אשר מוגדרים תחת אותו “תחום הבית”.
 1. בתחום ההון האנושי ייבחרו, במסגרת פנייה תחרותית למציעים שייכללו ברשימות המציעים נושא הליך זה, ראש תחום וסגן. כל מציע רשאי להציע הצעות לשני  התפקידים. במקרה שבו יקבל מציע, במסגרת הפנייה התחרותית, את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ביחס לשני התפקידים, הוא יהיה המועמד המוביל לתפקיד ראש התחום, והמציע שיקבל את הניקוד המשוקלל הבא אחריו בדירוג יהיה המועמד המוביל לתפקיד סגן ראש התחום.
  על אף האמור, הרשות שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, למנות יותר מראש תחום אחד או סגן ראש תחום לתחום ההון האנושי.

6.1 מובהר בזאת, כי מציע שהצעתו תיבחר במסגרת פנייה תחרותית בין המציעים שייכללו ברשימות המציעים, יוכל לעבור בכל עת לשמש כבודק מקצועי בתחום שאליו הגיש את מועמדותו.

נספחים

נספח א - תנאי סף
קובץ להורדה
נספח א 1 – השכלה וניסיון מקצועי
קובץ להורדה
נספח א 2 – הצהרת המבצע המוצע על זמינות של 160 שעות עבודה לפחות
קובץ להורדה
נספח ב' - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
קובץ להורדה
נספח ג' – התחייבות להסדרת רישום בכל המרשמים הנדרשים
קובץ להורדה