הודעה בדבר התקשרות רשות החדשנות עם ספק יחיד צבירן ייעוץ וסקרים

תאריך אחרון להגשה

11/07/2019

תמצית הודעה

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד צבירן ייעוץ וסקרים – לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993

 

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

שם הספק: צבירן ייעוץ וסקרים בע”מ

מהות ההתקשרות: יצירת סקר והפקת נתונים עבור דו”ח ההון האנושי, המשותף לרשות החדשנות ולעמותת startup nation central. הדו”ח מביא את תמונת המצב בהייטק בכל הקשור להון אנושי, ומהווה כלי מרכזי לפיתוח מדיניות וכלים בתחום פיתוח ההון האנושי להייטק.

היקף ההתקשרות השנתי: 50,000 ₪, בתוספת מע”מ כדין

תקופת ההתקשרות: שנה + שתי אופציות נוספות בנות שנה כל אחת.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

1.     תשתית ייחודית – הסקר המקיף ביותר בנושאי כ”א בתעשיית ההייטק, רמה גבוהה של אמינות הנתונים.

2.     תשתית ייחודית – נגישות מירבית לחברות בתעשיית ההייטק

3.     נתונים ייחודיים הנאספים בסקר שיש רק לצבירן

4.     הצורך להשוואה שנה מול שנה של נתוני סקר המחסור משנה שעברה

 

בהתאם למצב הדברים בפועל, הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לתת מענה לרשות החדשנות ולהפיק נתונים ייחודיים על בסיס סקר המקיף מאות רבות של חברות באקוסיסטם, שמשמשים בסיס לאומדן המחסור במפתחים ובמהנדסים בהייטק ותשתית לכתיבת דו”ח ההון האנושי בהייטק. לפיכך אין בנמצא שותף אחר האמון/יכול/ מקיים קשרים ותשתית רחבה כזו למיפוי הנתונים/צרכים/אתגרים של התעשייה בתחום זה.

בנוסף, דוח המחסור בכ”א בהייטק כפי שעוצב מנצל את התשתית הייחודית של צבירן לטובת השתתפות רחבה של התעשייה בסקר (פרטי קשר, קשרים אישיים, נתוני עבר ועוד), ומתבסס על נתוני הסקר הרחב יותר שצבירן מבצעת בכל הקשור לשכר, הטבות, גיוסים וכיוצ”ב.

כוחו של הדוח בפילוח והפרוט של כל התעשייה והוא מתבסס במידה רבה על סקר (שאלון) מפורט הנשלח למאות חברות הייטק.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לגב’ איילה מילר מהזירה החברתית ציבורית ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Ayala.Miller@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 11/07/19 בשעה: 13:00.