הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד: IVC Research Center Ltd

תאריך אחרון להגשה

10/08/2023

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.שם הספק: IVC Research Center Ltd (להלן: “IVC“).

מהות ההתקשרות: רשות החדשנות מתקשרת עם חברת  IVC  מדי שנה, לקבלת נתונים הדרושים לצורך ניתוח וניטור ענף ההייטק הישראלי ופעילותה השוטפת של הרשות. כמו כן, בכל שנה רוכשת הרשות גישה של מנוי שנתי לכ-15 משתמשים למאגר המידע האינטרנטי של IVC. הרשות סיימה לנהל עם IVC משא ומתן, שבמסגרתו תקבל הרשות נתונים מורחבים מ-IVC, הרשות מבקשת לכלול את כל הנתונים שקיבלה עד היום מ-IVC תחת מטריית עדכון הנתונים במסגרת קישוריות API, וזאת בניגוד למצב כיום בו חלק מהנתונים התקבלו מ-IVC כקבצים היסטוריים שאינם מתעדכנים ב-API.

היקף ההתקשרות השנתי: סך העלות השנתית בשנה הראשונה תעמוד על כ-294,450 ₪ בתוספת מע”מ (344,507 ₪ כולל מע”מ) ובשנה השנייה והשלישית, במקרה של מימוש האופציות, העלות לרשות תעמוד עד סך של 371,550 ₪ בתוספת מע”מ כדין.

תקופת ההתקשרות: שנה אחת ממועד חתימת הסכם ההתקשרות, ובנוסף שתי תקופות אופציה, בנות שנה כל אחת.