הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד CB Information Services Inc

תאריך אחרון להגשה

29/10/2020

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

שם הספק: חברת CB Information Services, Inc.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי יעוץ ומידע עסקי על ענפי הייטק שונים בהיבטים של השווקים הגלובאליים, מידע על נתוני השווקים הללו לגבי טכנולוגיות קיימות ומתפתחות, נתונים מסחריים עסקיים ותכנים טכנולוגיים במגוון מסגרות.

היקף ההתקשרות השנתי: כ- 140,000 דולר לשנה, בתוספת מע”מ כדין.

תקופת ההתקשרות: נובמבר 2020- נובמבר 2021 + אופציה לשנה נוספת בעלות דומה.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: בהתאם למצב הדברים בפועל, הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לתת מענה שלם לרשות החדשנות לקבלת מידע בסיסי, מידע אגרגטיבי, תובנות ואנאליזות אובייקטיביות ומקצועיות (כולל יצירת מצגות אד-הוק ע”פ דרישת המשתמש) בהיבטים של תחרות, השקעות,  שווקים גלובאליים (בכללם גם ישראל), במגוון רחב של נושאים הקשורים בין השאר לטכנולוגיות מידע, הייטק, ביוטק, אגרוטק, פינטק, בינה מלאכותית, אוטומוטיב ועוד רבים, וכן בנוגע למחקרים אשר מהווים בנצ’-מרק וחזית ידע משותף לחברות, למשקיעים וללקוחות מהמגזר הציבורי והמגזר הפרטי כאחד.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לד”ר דנה גורביץ’ מנהלת יחידת הCTO- ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Dana.Gourevich@innovationisrael.org.il וזאת עד ליום ­­29.10.2020 בשעה: 09:00.