הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - מערכת סקאוטינג

תאריך אחרון להגשה

08/05/2018

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)( 1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת רשות החדשנות, על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות. 

 

מסמכי המכרז

ספק יחיד-מערכת הסקאוטינג
קובץ להורדה