הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד "מוסד שמואל נאמן"

תאריך אחרון להגשה

05/09/2019

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית (חל”צ) (להלן:  “מוסד שמואל נאמן”)

מהות ההתקשרות: מטרת העבודות הייתה מיפוי תשתיות המחקר הקיימות בישראל ותשתיות בין-לאומיות שזמינות לחוקרים מישראל, הערכת צרכים עתידיים לתשתיות מחקר והשוואת ישראל למדינות דומות בהקשר של תשתיות מחקר, על מנת לבנות את בסיס הידע שיאפשר ליצור מפת דרכים לפיתוח תשתיות המחקר הלאומיות בישראל ולגבש מדיניות שתגדיר תקציבים ועדיפויות במסגרת היערכות לעתיד. 
היקף ההתקשרות השנתי: 130,000 ₪, בתוספת מע”מ כדין.
תקופת ההתקשרות: שנה. 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: 
המחקר שמעוניינת הרשות לבצע יכול להתבסס על מחקרים קודמים שערך מוסד שמואל נאמן, כאשר נדרשים שינויים ואדפטציות לצרכי הרשות. התברר, כי עבודה דומה למבוקש על ידי הרשות אכן בוצעה על מוסד שמואל נאמן עבור משרד המדע – מולמו”פ, וכי ניתן יהיה לעשות בה שימוש, בהתאמות הנדרשות, בעלות מופחתת, לאור המימון שהתקבל כבר ממשרד המדע- מולמו”פ.

בהתאם למצב הדברים בפועל, הספק הינו הגורם היחיד המסוגל להעניק את השירותים ולבצע מיפוי מקיף לגבי טכנולוגיות עתידיות בהתאם לצרכי הרשות.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר אביב זאבי מזירת תשתיות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל Aviv.Zeevi@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 5/09/19 בשעה: 13:00.