הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ: SHAY HERSHKVOITZ CONSULTING

תאריך אחרון להגשה

21/06/2023

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להרחיב התקשרות עם  (ספק חוץ), לפי תקנה 3(31) לתקנות. שם הספק: SHAY HERSHKVOITZ CONSULTING (להלן: ד”ר שי הרשקוביץ“)

תמצית הודעה

שם הספק:  ד”ר שי הרשקוביץ
מהות ההתקשרות: 
הרשות התקשרה לקראת סוף שנת 2022 עם ד”ר שי הרשקוביץ לסיוע בתוכנית אתגרים בתוכנית הביוקונברג’נס שמקודמת על ידי הרשות, כדי לייצר קבוצות שיתחרו ביניהן ובסופו של דבר יזכו בפרס כלשהו. הפעילות של איך מגדירים נכון את “האתגרים” בתוכנית הביוקונברג’נס ותביא קבוצות מחקר איכותיות להשתתף באתגר איננה דבר טריוויאלי וצריכה לכלול את כל הפיתוח העסקי שנמצא מאחורי האתגר. לטובת בניית תוכנית אתגרים מוצלחת התקשרה  הרשות עם ד”ר שי הרשקוביץ שהינו מומחה יחיד בתחומו, בעל הידע הנדרש בתחום האתגרים ובעל זמינות למתן שירותי הייעוץ הנדרשים.
עלות ההתקשרות: עלות שעתית של 75 דולר לשעה בהיקף כספי של עד 400 שעות (סה”כ 30,000 דולר) אם אפשרות לממש אופציה לשעות נוספות במידת הצורך.