הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ: יפעת מידע תקשורתי בע"מ

תאריך אחרון להגשה

05/06/2023

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק:  יפעת מידע תקשורתי בע”מ 
מהות ההתקשרות:  שירותי איסוף, ניטור, מחקר וניתוח מידע תקשורתי בעיתונות המודפסת, הטלוויזיה והרדיו.
היקף כספי:  כ-50,000 אלף ₪ לשנה, בתוספת מע”מ כדין.
תקופת ההתקשרות: שנה, עם אופציה להארכת ההתקשרות לעד 3 שנים בהיקף כספי דומה לכל שנה.