הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ: חברת Crunchbase Inc

תאריך אחרון להגשה

05/06/2023

תמצית המכרז

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (“להלן:” הרשות”) עם ספק חוץ (חברת Crunchbase Inc)  לפי תקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993. בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  (ספק חוץ), לפי תקנה 3 (31) לתקנות.

תמצית הודעה

שם הספק: חברת Crunchbase Inc.
מהות ההתקשרות: קבלת שירותי יעוץ ומידע עסקי על ענפי הייטק שונים בהיבטים של השווקים הגלובאליים, מידע על נתוני השווקים הללו לגבי טכנולוגיות קיימות ומתפתחות, נתונים מסחריים עסקיים ותכנים טכנולוגיים במגוון מסגרות.
היקף ההתקשרות השנתי: כ- 45,000 דולר לשנה, בתוספת מע”מ כדין.
תקופת ההתקשרות: יוני 2023- יוני 2024 + אופציה לשנה נוספת בעלות דומה.