הודעה בדבר התקשרות עם חברת דואר ישראל בפטור בעילת ספק יחיד

תאריך אחרון להגשה

04/12/2019

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק:  חברת דואר ישראל

מהות ההתקשרות:

הרשות משתמשת בשירותי דואר ישראל, בעיקר ביול ושליחת מכתבים.

הרשות שולחת דברי דואר לגורמים שונים, ולשם כך נדרשת לבייל את כל דברי הדואר בהתאם למחיר המשלוח של כל פריט דואר.

הביול נעשה בעזרת מכונות ביול אוטומטיות המחוברות לחברת דואר ישראל, המעודכנות בעלות של כל דבר דואר לפי גודלו ומשקלו.

מכונת הביול מעבירה באופן אוטומטי לדואר  את סך השווי הכספי של הביול שביצעה, והדואר מנפיק חיוב חודשי מסכם ומרוכז של כל הביולים שבוצעו על ידי כל מכונה בחודש הנדון.

חברת דואר ישראל הינה חברה ממשלתית.

כאמור במכתבו של מנהל תחום אסדרה עסקית בדואר ישראל מיום 25.11.2018, דואר ישראל הינה בעלת הרישיון היחידה הרשאית לספק שירותי דואר בתחום השמור, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הדואר, תשמ”ו-1986. בתמצית, כוללים שירותים אלה את דברי הדואר היחידניים הפנים-ארציים (שאינם דואר כמותי – כלומר למעלה מ-1,000 דברי דואר במשלוח אחד), במשקל של עד 500 גרם, אם מחיר המשלוח אינו עולה על 5.40 ₪. 

 

תקופת ההתקשרות: 2020-2023.

עלות ההתקשרות: כ- 100,000 בתוספת מע”מ כדין, לכל שנה.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

הרשות משתמשת בשירותי דואר ישראל, בעיקר ביול ושליחת מכתבים.

הרשות שולחת דברי דואר לגורמים שונים, ולשם כך נדרשת לבייל את כל דברי הדואר בהתאם למחיר המשלוח של כל פריט דואר.

הביול נעשה בעזרת מכונות ביול אוטומטיות המחוברות לחברת דואר ישראל, המעודכנות בעלות של כל דבר דואר לפי גודלו ומשקלו.

מכונת הביול מעבירה באופן אוטומטי לדואר  את סך השווי הכספי של הביול שביצעה, והדואר מנפיק חיוב חודשי מסכם ומרוכז של כל הביולים שבוצעו על ידי כל מכונה בחודש הנדון.

 

כאמור במכתבו של מנהל תחום אסדרה עסקית בדואר ישראל מיום 25.11.2018, דואר ישראל הינה בעלת הרישיון היחידה הרשאית לספק שירותי דואר בתחום השמור, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הדואר, תשמ”ו-1986. בתמצית, כוללים שירותים אלה את דברי הדואר היחידניים הפנים-ארציים (שאינם דואר כמותי – כלומר למעלה מ-1,000 דברי דואר במשלוח אחד), במשקל של עד 500 גרם, אם מחיר המשלוח אינו עולה על 5.40 ₪. 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר ברי וורם, מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il   וזאת עד ליום 4.12.2019  בשעה: 13:00.