הודעה בדבר התקשרות הרשות עם ספק יחיד: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית

תאריך אחרון להגשה

19/02/2023

תמצית המכרז

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-199.
בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות”), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות”) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית (חל”צ) (להלן:  “מוסד שמואל נאמן”).

תמצית הודעה

מהות ההתקשרות: ביצוע מחקר בדבר החוסר בחוקרי בינה מלאכותית בתעשייה.
בפברואר 2020 מינה פורום תל”מ ועדת בדיקה, בראשות הד”ר ארנה ברי, במטרה לבחון את הצורך בהתערבות ממשלתית להאצת התפתחות תחום הבינה המלאכותית ומדעי הנתונים. בנובמבר 2021 אימץ פורום תל”מ את המלצות הוועדה, החליט על איגום משאבים של כחצי מיליארד שקלים, והוציא לדרך את הפעימה הראשונה של “התוכנית הלאומית לתשתיות בינה מלאכותית”. הפעימה הראשונה כוללת ארבעה ערוצי פעולה מרכזיים: א. הקמת מחשב על בישראל; ב. השקעה תשתיתית בתחום עיבוד השפה בשפות העברית והערבית; ג. השקעה בהגדלת ההון האנושי באקדמיה; ד. קידום רגולציה תומכת חדשנות לתחום הבינה המלאכותית.
תוכנית פורום תל”מ לבינה מלאכותית הינה מאמץ משולב ומתואם, שמטרתו הבטחת מעמדה המוביל של מדינת ישראל בתחום הבינה המלאכותית בשנים הבאות. התוכנית מתמקדת בהעמדת התשתיות הנדרשות למחקר ופיתוח – תשתיות חישוב ונתונים, תשתיות עיבוד שפה טבעית בעברית ובערבית, קידום רגולציה תומכת חדשנות וטיפול במחסור הקיים בהון אנושי.
במסגרת תוכנית פורום תל”מ לבינה מלאכותית, עלה הצורך בהבנה מעמיקה של פערי כוח האדם בתחום הבינה המלאכותית, בדגש על משרות מחקר בתעשייה, וזאת על מנת לאפשר עיצוב של מדיניות ממשלתית להתמודדות עם אותם פערים.
התפישה הרווחת היא כי בתעשייה קיים חוסר של אלפי עובדים בתחום הבינה המלאכותית, וכי חוסר זה מהווה חסם לחדשנות בתחומי תוכן רבים. ואולם, לא קיים בנמצא בסיס עובדתי של נתונים המתארים את היקף הפער הקיים ואופיו.
הנתונים הנ”ל נדרשים בדחיפות על מנת לקדם את תוכנית פורום תל”מ לבינה מלאכותית

היקף ההתקשרות: 150,000 ₪

תקופת ההתקשרות: שנה עם אפשרות להארכה בשתי תקופות נוספות בעלות תקציבית זהה.
עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:
במסגרת הבדיקות הרבות בתחום, התברר כי בשנת 2018 פרסם מוסד שמואל נאמן דו”ח מחקרי שכותרתו “בינה מלאכותית, מדעי הנתונים ורובוטיקה חכמה – סקר חברות”[1]. הדו”ח מספק אומדן לפערי כוח האדם בתחום הבינה המלאכותית בתעשייה, כפי שהשתקפו נכון לשנת 2018. במסגרת המחקר, פיתח מוסד שמואל נאמן מתודולוגיה מחקרית ייחודית וסדורה, אשר כוללת את מיפוי החברות הרלוונטיות בתעשייה, הגדרת קבוצת מדגם, שליחת שאלונים ייעודיים, ניתוח התוצאות ועיבוד סטטיסטי, שמטרתו הכללת הנתונים המדווחים בקבוצת המדגם לכדי אומדן של הפערים בתעשייה כולה.

דו”ח זה מהווה עד היום (כ-4 שנים לאחר מכן) את הבסיס העובדתי היחידי לשאלות כוח האדם בתחום הבינה המלאכותית בישראל, אולם המידע המשוקף בו אינו עדכני, ואינו יכול לייצג את התמורות שהתרחשו בתעשיית ההיי-טק הישראלית בשנים שחלפו, כדי לייצר תובנות חשובות לגבי התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית.
בהתאם למצב הדברים בפועל, מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית (חל”צ) הינו הגורם היחיד המסוגל להעניק את השירותים ולספק מחקר ביחס לפערי כוח האדם בתחום הבינה המלאכותית, בדגש על משרות מחקר בתעשייה, וזאת על מנת לאפשר עיצוב של מדיניות ממשלתית להתמודדות עם אותם פערים.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר ברי וורם, מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il  וזאת עד ליום 19.2.2023 בשעה: 13:00.