הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק חוץ Crunchbase Inc

תאריך אחרון להגשה

21/06/2021

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  (ספק חוץ), לפי תקנה 3 (31) לתקנות.

 

שם הספק: חברת Crunchbase Inc.

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי יעוץ ומידע עסקי על ענפי הייטק שונים בהיבטים של השווקים הגלובאליים, מידע על נתוני השווקים הללו לגבי טכנולוגיות קיימות ומתפתחות, נתונים מסחריים עסקיים ותכנים טכנולוגיים במגוון מסגרות.

היקף ההתקשרות השנתי: כ- 45,000 דולר לשנה, בתוספת מע”מ כדין.

תקופת ההתקשרות: יוני 2021- יוני 2022 + אופציה לשנה נוספת בעלות דומה.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק חוץ:

בסיס פעילותו הספק מארה”ב והוא יכול להעביר לרשות מידע ולתת מענה שלם לקבלת מידע בסיסי, ומידע אגרגטיבי, בהיבטים של תחרות, השקעות, שווקים גלובאליים (בכללם גם ישראל), במגוון רחב של נושאים הקשורים בין השאר לטכנולוגיות מידע, הייטק, ביוטק, אגרוטק, פינטק, בינה מלאכותית, אוטומוטיב ועוד רבים, ומידע בקשר למשקיעים וללקוחות מהמגזר הציבורי והמגזר הפרטי כאחד.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות לחדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 21.06.2021 בשעה: 09:00.