הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד חברת גרטנר ישראל אדוייזורי בע"מ

תאריך אחרון להגשה

20/06/2019

תמצית הודעה

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק יחיד חברת גרטנר ישראל אדוייזורי בע”מ לפי תקנה 29(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993: 

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

שם הספק: חברת גרטנר ישראל אדוייזורי בע”מ

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי יעוץ ומידע עסקי על ענף ההייטק בהיבטים של השווקים הגלובאליים, מידע על נתוני השווקים הללו לגבי טכנולוגיות קיימות ומתפתחות, נתונים מסחריים עסקיים ותכנים טכנולוגיים במגוון מסגרות.

היקף ההתקשרות השנתי: 218,200 ₪, בתוספת מע”מ כדין

תקופת ההתקשרות: 01/07/2019 – 30/06/2022

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: בהתאם למצב הדברים בפועל, הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לתת מענה לרשות החדשנות לקבלת תובנות ואנאליזות אובייקטיביות ומקצועיות, בהיבטים של השווקים הגלובאליים, בכל הנושאים הקשורים לטכנולוגיות מידע והייטק, וכן בנוגע למחקרים אשר מהווים את ה”בנצ’-מרק” וחזית הידע המשותף לחברות, למשקיעים וללקוחות מהמגזר הציבורי והמגזר הפרטי כאחד.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לגב’ ענת דדון מהמערך הטכנולוגי ברשות החדשנות, באמצעות כתובת הדוא”ל: Anat.Dadon@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום ­­20/06/19 בשעה: 13:00.