הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד - מלם שכר בע"מ

תאריך אחרון להגשה

01/08/2018

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם הספק: מלם שכר בע”מ (להלן: “מלם“).

מהות ההתקשרות: התקשרות עם מלם שכר בע”מ לאספקת שירותי הפקת תלושי שכר של עובדים ולביצוע שירותי סליקה בהתממשקות למערכת מרכב”ה.

תקופת ההתקשרות: שנה.

עלות ההתקשרות: כ- 100,000 ₪ כולל מע”מ.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד:

  1. הרשות פועלת עם חברת מלם, החל ממועד הקמת הרשות, בקשר להפקת תלושי השכר של העובדים ולביצוע שירותי סליקה.
  2. במסגרת הקמת רשות החדשנות נקבע, כי מערכות הנהלת החשבונות, כח האדם, השכר והתשלומים של הרשות תתבססנה על מערכת מרכב”ה (מחשוב רחבי כולל במשרדי הממשלה).
  3. לצורך הקמת מערכת השכר של עובדי הרשות, אשר תאפשר הפקת תלושי שכר ותשלום משכורות עובדי הרשות עם קליטתם, נבדקו האלטרנטיבות השונות לחיבור מערכת מרכב”ה עם תוכנות שכר שונות (מיכפל), ונמצא, כי מלם היא החברה היחידה המסוגלת לתת מענה, בהתממשקות מלאה למרכב”ה, לצורך הפעלת מודול השכר.
  4. גם מבדיקה שנערכה בימים אלו נמצא, כי מלם עודנה החברה היחידה המסוגלת לתת מענה לשירותים המבוקשים, בהתממשקות מלאה למרכב”ה.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר בני בר לב, מנהל תפעול ורכש, באמצעות כתובת המייל BBL@innovationisrael.org.il וזאת עד ליום 1.8.2018 בשעה: 13:00.