הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד - זיו קציר שירותי בדיקה מקצועית ואיכותית של בקשות לתמיכה במו"פ

תאריך אחרון להגשה

31/07/2018

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

שם  הספק: זיו קציר

מהות ההתקשרות: שירותי בדיקה מקצועית ואיכותית של בקשות לתמיכה במו”פ, המוגשות במסגרת מגוון מסלולי ההטבה של רשות החדשנות בתחום הסייבר, לרבות ייעוץ טכנולוגי ומידע לגבי טכנולוגיות קיימות ומתפתחות בתחום הסייבר, ייעוץ בניתוח שווקים בארץ ובעולם ובחינת הצרכים לצמצום פערים טכנולוגיים ועסקיים, לצורך שיפור כושר התחרות של המשק בישראל.

תקופת ההתקשרות: שנה בתוספת שתי אופציות של שנה כל אחת.

עלות ההתקשרות: תעריף שעתי של 230 ₪ לפני מע”מ בשנה הראשונה ו-253.80 ₪ בשנות ההתקשרות לאחר מכן (אם ימומשו האופציות להארכה), בתקרה מקסימאלית של 180 שעות חודשיות.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: כתוצאה מהתעצמות תחום הסייבר, מספר הבקשות המוגשות לרשות לקבלת מענקי מו”פ גדל בצורה משמעותית: במהלך שנת 2017 נרשמה עלייה דרמטית במספר הבקשות למענקים שהוגשו לרשות בהשוואה לשנים קודמות, בשנה הנוכחית (2018) מסתמנת מגמה דומה, ובשנת 2019 צפויה עלייה נוספת, לאור השקתו המתוכננת של מסלול תמיכה ייעודי בתחום סייבר. לנוכח העובדה, כי המערך הטכנולוגי לא הצליח לגייס מומחים בתחום הסייבר שיתנו מענה מספק לבדיקת הבקשות הנ”ל, וזאת גם לאחר מכרז שפרסמה הרשות במהלך שנת 2017, כאשר בתת התחום Cyber intelligence לא התקבלו כלל הצעות במסגרת המכרז האמור, המערך הטכנולוגי מצוי כיום במצב שבו יש רק בודק אחד עם רקע טכנולוגי מתאים, מצב שלא מאפשר לתת מענה מספק לבדיקת בקשות למענקי מו”פ בתחום האמור.
לאור הקושי בגיוס אנשי מקצוע ברמה גבוהה בתחום האמור  והצורך המידי של הרשות לספק מענה מהיר ואיכותי לבקשות התמיכה במו”פ, בכוונת  הרשות להתקשר עם זיו קציר, שלו רקע מתאים וארוך שנים בתחום, ובהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.