הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בפטור בעילת ספק יחיד עם אודיוקודס בע"מ

תאריך אחרון להגשה

10/12/2023

תמצית הודעה

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  מי שבהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (ספק יחיד), לפי תקנה 29(3) לתקנות.

 

 שם הספק: אודיוקודס בע”מ

 מהות ההתקשרות: מערכת טלפוניה הכוללת ניהול מוקדים ואשר תפעל באינטגרציה עם מערכות מחשוב של הרשות.

 היקף כספי:  סך של כ- 600 אלף ₪ בתוספת מע”מ (תלוי מספר רישיונות, מספר טלפונים שלוחות וכיוצ”ב) לתקופה של עד 5 שנים.

תקופת ההתקשרות: עד 5 שנים.

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק יחיד: 

המערכת מספקת את האלמנטים הבאים, אשר חלקם, ייחודיים רק לה:

  1. מרכזיית IP שמשתלבת עם TEAMS

השיחות ינותבו למכשיר טלפון שולחני (תחליף למערכת הקיימת)

ו/או לאפליקציית TEAMS – מדובר בפתרון ייחודי (תוספת ייחודית של אודיוקודס)

  1. מערכת VOCA לניהול מוקדים (תחליף למערכת הקיימת)
  2. ממשק ל- Salesforce לטובת איחוד ערוצים  שיחות הטלפון יקושרו ללקוח ב-SF (תוספת ייחודית של אודיוקודס)
  3. מערכת AI בעברית לתמלול ולניתוח שיחות ועידה שמתנהלות – פתרון ייחודי של אודיוקודס. מדובר בשירות שנבחן היום כתוסף ל-TEAMS, השירות ניתן לרכישה באופן עצמאי, גם ללא רכישת כלל המערכת.

מבדיקה שנערכה על ידי יחידת מערכות המידע, וגם באמצעות חיפוש במקורות מידע אינטרנטיים, לא נמצא גורם אחר אשר יכול לספק לרשות את השירותים המבוקשים.

הרחבה בנושא ניתן לראות בחוות הדעת המצורפת להודעה זו.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך למר ברי וורם, מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות החדשנות, באמצעות כתובת המייל: barry.wurm@innovationisrael.org.il, וזאת עד ליום 10.12.2023  בשעה: 14:00.

מסמכי המכרז

חוות דעת ספק יחיד אודיוקודס
קובץ להורדה