הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק חוץ - Startup Genome LLC

תאריך אחרון להגשה

14/07/2022

תמצית המכרז

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  (ספק חוץ), לפי תקנה 3 (31) לתקנות.

שם הספק: Startup Genome LLC

מהות ההתקשרות: פרויקט המחולק לשני שלבים עיקריים בניתוח נתונים המצויים בידי הספק 

היקף ההתקשרות השנתי: כ- 25,000 דולר לפרויקט, בתוספת מע”מ כדין.

תקופת ההתקשרות: מידי (משך הפרויקט צפוי להיות כ- 4 חודשים)

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק חוץ:

סטארטאפ ג’נום פועלת מול מגוון רחב של מקבלי החלטות במדינות שונות, והיא בעלת ידע והיקף כיסוי נרחב בכל הנוגע לאקוסיסטמים של חדשנות. החברה מפרסמת מדי שנה את ה-Global Startup Ecosystem Report, המקיף כ-300 אקוסיסטמים שונים ברחבי העולם ומיליוני חברות. כמו כן, החברה מנהלת פורום חדשנות, הכולל מגוון רחב של בכירים מרשויות וקהילות חדשנות מרחבי העולם (ברמת מדינה וברמה עירונית). יש לציין, כי לרשות כבר כיום יש נציג בפורום, שכן הרשות מכירה בחשיבותו ומרכזיותו של פורום זה בקהילת החדשנות העולמית.

בהתבסס על כלל הנתונים הקיימים בידי סטארטאפ ג’נום הרשות מעוניינת לבצע פרויקט המחולק לשני שלבים עיקריים בחלקו הראשון הרשות תקבל תוצאות ההערכה עבור ישראל ביחס לשאר מדינות העולם (דירוג וציונים) עבור שניים מתוך תתי-מגזרי החדשנות העיקריים שנבחרו ובחינת הביצועים של ישראל בשניים מתתי המגזרים העיקריים הבאים של חדשנות (Adtech ,AgTech & New Food, AI & BD, Blockchain, קלינטק, אבטחת סייבר, מדיה דיגיטלית, אדטק, פינטק, גיימינג, תעשייה 4.0 ומדעי החיים).

בחלקו השני של הפרויקט סטארטאפ ג’נום תשתף עם הרשות פעולה בשיפור הניתוח ושינוי הפרמטרים או הבאת נתונים חדשים שאולי קיימים לצורך ניתוח תתי-מגזרים. 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות לחדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 14.7.2022 בשעה: 12:00.