הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם Startup Genome LLC

תאריך אחרון להגשה

04/11/2021

תמצית הודעה

הודעה בדבר התקשרות הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית עם ספק חוץ לפי תקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993:

בהתאם לתקנה 3א(א)(1)(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 (להלן: “התקנות“), מודיעה בזאת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות“) על כוונתה להתקשר עם  (ספק חוץ), לפי תקנה 3 (31) לתקנות.

 

שם הספק: Startup Genome LLC

מהות ההתקשרות: קבלת שירותי ייעוץ בתחומי החדשנות והייטק, בדגש על אסטרטגיות בנייה ומיפוי אקוסיסטמים.

היקף ההתקשרות השנתי: כ- 12,000 דולר לשנה, בתוספת מע”מ כדין.

תקופת ההתקשרות: נובמבר 2021- נובמבר 2022 + אופציה לשנתיים נוספת בעלות דומה.

 

עיקרי חוות דעת בעל הסמכות המקצועית ברשות החדשנות בדבר היות הספק ספק חוץ:

סטארטאפ ג’נום פועלת מול מגוון רחב של מקבלי החלטות במדינות שונות, והיא בעלת ידע והיקף כיסוי נרחב בכל הנוגע לאקוסיסטמים של חדשנות. החברה מפרסמת מדי שנה את ה-Global Startup Ecosystem Report, המקיף כ-300 אקוסיסטמים שונים ברחבי העולם ומיליוני חברות. כמו כן, החברה מנהלת פורום חדשנות, הכולל מגוון רחב של בכירים מרשויות וקהילות חדשנות מרחבי העולם (ברמת מדינה וברמה עירונית). יש לציין, כי לרשות כבר כיום יש נציג בפורום, שכן הרשות מכירה בחשיבותו ומרכזיותו של פורום זה בקהילת החדשנות העולמית.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ולהודיע על כך לברי וורם מנהל מכרזים והתקשרויות ברשות לחדשנות, באמצעות כתובת המייל barry.wurm@innovationisrael.org.il , וזאת עד ליום 4.11.2021 בשעה: 09:00.