הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמותה רשומה שמספרה 580051894, ארגון הגג של מרכז מילקן לחדשנות, במיזם משותף – פטור ממכרז לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, עבור ביצוע מחקר בתחום האקלים

תאריך אחרון להגשה

12/10/2022

תמצית הודעה

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: “רשות החדשנות” או “הרשות“) היא רשות סטטוטורית עצמאית, המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל. משימות הרשות הן שימור וחיזוק המובילות הטכנולוגית והתרבות היזמית בישראל, והגדלת הערך הכלכלי שהם מניבים למשק הישראלי, בתרומה לתוצר וליצוא, ביצירת תעסוקה איכותית ובשימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית.

הרשות מגבשת מדיניות למימוש משימותיה, וזאת באמצעות מסלולי תמיכה וכלי מימון וסיוע מגוונים. כמו כן, הרשות מייעצת לממשלה ולוועדות הכנסת בכל הקשור למדיניות החדשנות בישראל, עוקבת אחר השינויים בסביבת החדשנות הטכנולוגית בישראל ובחו”ל ומנתחת אותם, ויוצרת שיתופי פעולה עם רשויות מוסמכות אחרות ברחבי העולם כדי לסייע בקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה ובמשק הישראלי.

מרכז מילקן לחדשנות (להלן: “מרכז מילקן” או “המרכז“) פועל במסגרת מכון ירושלים למחקרי מדיניות, עמותה רשומה (להלן: “מכון ירושלים“), ומתמקד בפיתוח פתרונות מבוססי שוק לאתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפני ישראל, בתהליך הפיכתה מ”אומת הזנק” לאומה גלובלית. המרכז שואף לגשר על הפערים החברתיים והאזוריים ועל פערי הפריון בתוך ישראל ובין ישראל לשאר העולם, זאת על-ידי עידוד יצירת מקומות עבודה והנגשת מקורות הון.

הרשות מעוניינת להתקשר עם מכון ירושלים / מרכז מילקן במיזם משותף, עבור ביצוע מחקר  בתחום האקלים.          

מדינת ישראל מנסה להתמודד עם משבר האקלים על ידי האצת אקוסיסטם של חדשנות בטכנולוגיות אקלים (אקלים-טק) בישראל, וגיוס אותן טכנולוגיות לסיוע בעמידה ביעדיה של ישראל סביב משבר האקלים. זאת, על בסיס יתרונות יחסיים של החדשנות הטכנולוגית הישראלית, ובעזרת יצירת יתרונות יחסיים בסביבה העסקית-רגולטורית בישראל.

הרשות ומרכז מילקן מעוניינים לבצע מחקר משותף, שיסייע לרשות לבנות מתודולוגיה סדורה להגדרת התחום ולבניית תוכניות. זאת, בין היתר, כחלק מהתוכנית הלאומית בתחום, ובעקבות דרישות פנימיות של הרשות ושל גופי ממשלה, על מנת לקבל ניתוח מדויק יותר של השקעות סביבתיות.

למרכז מילקן ניסיון וידע שנצבר לאורך השנים בתחומי הסביבה, וגם לחברי הצוות המחקרי המלווה ולעמית המחקר שיוקצה לצורך המחקר הנדון השכלה, ידע וניסיון בתחומי הסביבה, ולכן מידת ההתאמה של של מרכז מילקן ושל עמית המחקר לביצוע המחקר הנדרש הינה גבוהה.

עמית המחקר, שיועסק ברשות כמתנדב בהתאם לכללי התקשי”ר, יקבל מהרשות החזר הוצאות נסיעה ואש”ל. הרשות ומכון ירושלים יישאו בחלוקה שווה, בעלויות המלגה שתינתן לו עבור ביצוע המחקר.

 

שווי ההתקשרות יהיה בסך של 223,564 ₪, בחלוקה שווה בין הצדדים,  לתקופה של שנה בתוקף מיום 12.10.2022. כמו כן, לרשות תהא זכות ברירה להמשיך את ההתקשרות לתקופה של שנה נוספת, בתנאים זהים.

ועדת המכרזים של הרשות אישרה בישיבתה מיום 6.9.2022, לאחר שנבחנו מהות ההתקשרות, אופייה, טיבו וטבעו של המיזם המשותף, כי המדובר בהתקשרות לביצוע מיזם משותף לקבלת שירותים ולא כתמיכה, כאמור בהוראות תקנה 3(30)  לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג-1993 וכזו העונה על הוראות הדין.

החלטת ועדת המכרזים נובעת מהנימוקים כדלקמן:

מרכז מילקן הינו מכון מחקר בינלאומי אשר פועל במתכונת של שיתוף פעולה של חוקרים מקליפורניה ומישראל, וכזה מחובר לרשת בינלאומית של מכוני מחקר ואקדמיות.

ייחודיותו של מרכז מילקן לחדשנות עבור מיזם זה מתבטאת במספר אופנים:

  • המרכז מתמחה בעשורים האחרונים ביצירת כלים פיננסים חדשניים למימון והתמודדות עם שווקים לא סטנדרטיים, המתאפיינים בכשלי שוק.
  • המרכז מהווה חלק מרשת ידע בינלאומית של אקדמיות ומכוני מחקר נוספים.
  • המרכז מתמחה בנושאי גיבוש מדיניות ותוכניות ממשל בתחום כלכלה, מימון, מיסוי וחדשנות פיננסית.
  • למרכז ניסיון בעבודה של כלכלת סביבה ומציאת פתרונות לנושאים סביבתיים בכלים מימוניים.
  • המרכז משלב בעבודתו ידע אקדמי יחד עם ידע מהתעשייה, מעולם הפיננסים והבנקאות וכן ידע מתחום הרגולציה והממשל.
  • המרכז כבר התנסה בכתיבת תוכניות דומות בעבר, וצבר ניסיון עם משרדי ממשלה בישראל.

 

הצורך להיערך לשינויי האקלים נובע מן ההכרה כי שינויי האקלים נותנים אותותיהם, ויש לפעול להפחתת פליטות גזי חממה.

ישראל עוסקת בהיבטים שונים של המוכנות להשפעות האקלים באמצעות תוכניות פעולה שונות וצעדי מדיניות אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לבריאות האדם, לשלמות הסביבה ולכלכלה וכן בכדי לעודד ולקדם אמצעים שונים שיאפשרו להתמודד עם השינויים המתרחשים.

תפקיד הרשות בתוכניות האקלים הממשלתיות הינה בין היתר לייצר מתודולוגיה סדורה להגדיר מהו תחום האקלים להגדיר מהי חדשנות בתחום זה, לקבוע איזה חברות עוסקות בחדשנות בתחום זה, בתחום זה קיים עדיין חלל והרשות וכן הממשלה צריכות להגדיר מה רלוונטי, במה להתמקד כדי לייצר את תוכנית העבודה העתידיות ובכדי לייצר מתודולוגיה סדורה בתחום האקלים.

 

מטרת המיזם הינה לייצר אסטרטגיה המבוססת על מידע בתחום האקלים, וכן להמליץ על כלי מימון חדשניים בתחום זה בישראל.

המלצות אלו ישמשו את הרשות בקביעת מדיניות, בהערכת העלויות ובאמצעים למימונם, ויסייעו לרשות לקבוע תוכניות פעולה בשיתוף משרדי ממשלה נוספים ולפתח חדשנות עבור התעשיות הרלוונטיות בישראל.

לאור האמור לעיל, על פי הבדיקות שנעשו על ידי אגף אסטרטגיה ברשות, אין גוף נוסף שיכול לתת את השירותים נשוא המיזם. מרכז מילקן הינו הגוף היחיד שמשלב בין יכולת מחקרית גבוהה בתחום הפיננסית, ניסיון בתחום כלכלת סביבה, היכרות מעמיקה עם עולם הממשל והרגולציה, וכל זאת תוך שימוש במקורות בארץ ובחו”ל.

 

אדם המעוניין לבצע מיזם דומה למיזם המשותף מושא הודעה זו, רשאי לפנות לוועדת המכרזים, באמצעות פנייה לברי וורם, מרכז הוועדה, בדוא”ל, וזאת עד ליום 12.10.2022 בשעה: 09:00.