12.12.2022 – שאלון נתוני תאגיד – לבחינת עמידה בתנאי הסף להגשה למסלול מופ’ת.docx