מכרז מנהל מיזם חקלאות טופס הגשה בעקוב אחר שינויים -לאחר שאלות הבהרה – לא להגשה.pdf