נספח ב – טופס הצעה מכרז מתאם מיזם חקלאות – נוסח למסמכים להגשה בקובץ וורד.docx