מסמכי מכרז מנהל מיזם חקלאות מעודכנים לאחר שאלות הבהרה בגרסת עקוב אחר שינויים.pdf