מסמכי מכרז מנהל מיזם חקלאות לאחר שאלות הבהרה 3.11.22.pdf