נספח ב’ התחייבות חברה זרה לחוק המופ Undertakin.doc