הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תעשיות היצור – 20.10.2022.pdf